RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kosten en vergoedingen

Tarief

Voor de 4 producten gelden verschillende tarieven. Als u vragen heeft over welke van de producten voor u van toepassing is, dan kunt u gerust bellen voor informatie en overleg.
De praktijk heeft met veel inzet goede afspraken kunnen maken met veel zorgverzekeraars over de vergoeding van zowel GBGGZ (eerstelijnspsychologie) als van SGGZ (psychotherapie). Dit betekent voor u: optimale vergoeding van uw gesprekken, als u een diagnose heeft die valt onder de zorgverzekeringswet.

Verwijsbrief en vergoeding door de zorgverzekering

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gesprekken zal uw verwijsbrief moeten voldoen aan de eisen die uw zorgverzekeraar eraan stelt. Deze eisen verschillen per zorgverzekeraar. Voor de volledigheid noemen wij hier

Om te garanderen dat de praktijk voor u vergoeding in orde kan maken, wanneer u daar recht op heeft, raden wij u aan uw huisarts te verzoeken zekerheidshalve aan de eerste 7 genoemde criteria te voldoen.

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose uw huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, uw huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van uw klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).
 • Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

Vergoeding zorgverzekering

Mijn praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Mijn praktijk heeft geen contract met de VGZ-groep (waaronder ook IZZ, Univé, IZA, UMC, Bewuzt, Zekur, Zorgzaam, Promovendum).

Sinds 2014 zijn de regels van de overheid en de ziektekostenverzekeraars veranderd.


 1. Coaching en individuele training, OZP en zelfbetaling
  • Het tarief is € 125 per consult van 45 minuten, inclusief (voor)overleg, excl. 21% BTW. Hierbij is inbegrepen vooroverleg met uw verwijzer en indien u daarvoor toestemming geeft ook terugrapportage over het traject. Als u klachten heeft die niet onder de zorgverzekeringswet vallen, kunt u een OZP-consult volgen. OZP-consult (onverzekerde Prestatie) staat voor niet verzekerde zorg.
   • Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering, bijvoorbeeld: U heeft geen geldige verwijzing of u heeft geen diagnose die valt onder de zorgverzekeringswet.
   • U kunt ook zelf ervoor kiezen om zonder tussenkomst van uw huisarts en zonder inmenging van uw zorgverzekeraar gesprekken te volgen en deze zelf te betalen. Het tarief is in beide gevallen € 114,41 en is BTW-vrij. Op de factuur staat OZP-consult vermeld.

 2. GBGGZ (Eerstelijnspychologie)
  Ingeval van GBGGZ (eerstelijnspsychologie) wordt het NZa-tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per GBGGZ-product vindt u op www.NZa.nl. Op de website van de NZA zoekt u onder GGZ, tariefbeschikking, jaar van uw behandeling en type GGZ (generalistische basis GGZ). U kunt de NZA ook bellen: 030-2968111 of mailen: info@nza.nl. Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, geldt het met hen afgesproken percentage van het NZa-tarief.
  De praktijk heeft contracten gesloten met veel verzekeraars voor de vergoeding van GBGGZ (eerstelijnspsychologie). Dit betekent voor u dat u met zowel een restitutiepolis als met een naturapolis vaak in aanmerking komt voor optimale vergoeding. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, doet u dan vooraf bij uw verzekeraar navraag hierover. In dit geval is altijd een geldige verwijskaart van uw huisarts nodig, en heeft de praktijk van u een aantal gegevens nodig voordat u kunt starten.
  Indeling van GBGGZ-producten:

  • Intake
  • ROM: Routine Outcome Monitoring. Het verloop van de behandeling wordt gemeten met behulp van vragenlijsten voor en tijdens/na de behandeling.
  • Behandelplan
  • Behandelsessies
  • Huiswerkopdrachten
  • E-mental health (e-mental health zijn programma’s op internet). Sommige zorgverzekeraars willen een deel van de behandeling vervangen door E-mental health. In dit geval zullen behandelaar en cliënt daaraan moeten voldoen.
  • Ook evt. telefonisch contact, overlegtijd en administratietijd is onderdeel van de behandeling.

  Zijn de klachten na behandeling met behulp van GBGGZ niet of onvoldoende opgelost? Dan heeft u mogelijk een meer intensieve behandeling nodig. Dan kunt u wellicht in overleg met uw huisarts een verwijzing krijgen voor specialistische GGZ (SGGZ), dit kan ook binnen onze praktijk worden verzorgd.
  Continuïteit
  Bij niet nakomen van een afspraak ontvangt u een bericht met het verzoek een vervolgafspraak te maken. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de vooraf geadviseerde ‘prestatie’. Voor de niet nagekomen afspraak krijgt u een factuur (OZP-tarief).
  Het is mogelijk dat de behandeling pas laat bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, en dat u dus pas laat inzicht krijgt in de verrekening.

  De praktijk heeft geen contract met de VGZ/ Uvit-groep. Ook als u bij hen verzekerd bent, bent u van harte welkom.
  Als de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de factuur.
  U betaalt aan de praktijk en u dient de factuur in bij uw verzekeraar. U ontvangt terug waar u recht op heeft.
  Als u een restitutiepolis heeft, komt in aanmerking voor optimale vergoeding.

  U blijft altijd aansprakelijk voor het betalen van sessies die niet onder uw verzekering vallen.
  Voor navraag bij uw zorgverzekeraar zie ook onder pagina Therapeut : Beroepskwalificaties.

  Houdt u er rekening mee dat afgezegde afspraken vaak niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, en ook in rekening worden gebracht.

 3. SGGZ (Psychotherapie)
  Ingeval van psychotherapie wordt het NZa-tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per Diagnose Behandel Combinatie vindt u op www.NZa.nl. Op de website van de NZA zoekt u onder tariefbeschikking, het jaar van uw behandeling, en het type GGZ (gespecialiseerde GGZ). U kunt de NZA ook bellen: 030-2968111 of mailen: info@nza.nl. Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, geldt het met hen afgesproken percentage van het NZa-tarief.
  De praktijk heeft contracten gesloten met veel verzekeraars voor de vergoeding van SGGZ/psychotherapie. Dit betekent voor u dat u met zowel een restitutiepolis als met een naturapolis vaak in aanmerking komt voor optimale vergoeding. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, doet u dan vooraf bij uw verzekeraar navraag hierover. In dit geval is altijd een geldige verwijskaart van uw huisarts nodig, en heeft de praktijk van u een aantal gegevens nodig voordat u kunt starten.

  Voor GBGGZ en SGGZ geldt:

  In verband met de zogenaamde vergoedingenplafonds die sommige zorgverzekeraars hanteren
  kan het soms voorkomen dat de praktijk van sommige zorgverzekeraars helaas geen cliënten meer kan aannemen.

 4. Supervisie en leertherapie
  Het tarief is € 115 per consult van 45 minuten.

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose uw huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, uw huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van uw klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).
 • Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

 • De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een diagnose die onder de zorgverzekeringswet valt.
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (soms bv een medisch specialist of bedrijfsarts; dit kan per zorgverzekeraar verschillen)
 • Bij verwijzing naar de GBGGZ door de huisarts is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kan uw zorgverzekeraar aanspraak maken op uw eigen risico.
 • De behandeling wordt vergoed per ‘prestatie’. Prestatie is de nieuwe term voor de zorgproducten in de GBGGZ.
 • De behandelaar stuurt na afronding van de behandeling de rekening. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico ook pas dan gedaan wordt.

De ‘prestaties’ kennen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Uw zorgverzekeraar betaalt vaak een percentage van dit tarief.
In principe gaat de factuur voor de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekering, als u een diagnose heeft die onder de zorgverzekeringswet valt.
Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars nemen soms in de aanvullende verzekeringen een vergoeding op voor diagnosen die niet onder de zorgverzekeringswet vallen.
Verschillende ‘prestaties’ / zorgproduct
Nadat de huisarts heeft verwezen voor GBGGZ moet er een inschatting gemaakt worden van de ernst van de klachten en van het geadviseerde zorgproduct.
Dit wordt beoordeeld door te kijken naar:

 • Er moet sprake zijn van een diagnose die beschreven staat in de DSM (een handboek voor professionele hulpverleners). Deze diagnose moet onder de zorgverzekeringswet vallen.
 • Ernst
 • Risico
 • Complexiteit
 • Verloop van de klachten
 • Op basis van deze inschatting wordt met u afgesproken of u in aanmerking komt voor een van de volgende ‘prestaties’. Hierbij hoort ook een vaste tijdseenheid en vastgestelde tarieven (zie NZa):
  • Kort (BK)
  • Middel (BM)
  • Intensief (BI)
  • Chronisch (BC)
  • Transitie (T)

De tijdseenheden bestaan zowel uit directe (contacttijd) als indirecte tijd (administratie en overleg)
De behandelaar adviseert u welke prestatie voor u geschikt is. Als deze inschatting gaandeweg de behandeling wijzigt dan deelt de behandelaar u dat mee.
Stel dat u niet voldoet aan de criteria voor een van de ‘prestaties’, dan heet dit Transitie. U wordt dan terugverwezen naar uw huisarts. In overleg met de praktijk kunt u wel vervolgconsulten krijgen, dit wordt overig zorgproduct (OZP) genoemd.

 1. De Specialistische GGZ (SGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een diagnose die onder de zorgverzekeringswet valt.
 2. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing voor SGGZ nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (soms bv een medisch specialist of bedrijfsarts; dit kan per zorgverzekeraar verschillen)
 3. Bij verwijzing naar de SGGZ door de huisarts is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kan uw zorgverzekeraar aanspraak maken op uw eigen risico.
 4. De behandelaar stuurt na afronding van de behandeling, of na een jaar behandeling de rekening. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico ook pas dan gedaan wordt.


Voor SGGZ gelden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Uw zorgverzekeraar betaalt vaak een percentage van dit tarief.
In principe gaat de factuur voor de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekering, als u een diagnose heeft die onder de zorgverzekeringswet valt, tenzij de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekering. In dat geval ontvangt u zelf aan het einde van de behandeling de factuur. U betaalt aan de behandelaar. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, en u ontvangt terug waar u recht op heeft.
Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars nemen soms in de aanvullende verzekeringen een vergoeding op voor diagnosen die niet onder de zorgverzekeringswet vallen.

Lees verder over facturering

Lees verder over facturering