RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kosten en vergoedingen

Tarief

Voor de 4 producten gelden verschillende tarieven. Als u vragen heeft over welke van de producten voor u van toepassing is, dan kunt u gerust bellen naar het telefonisch spreekuur voor informatie en overleg.
De praktijk heeft met veel inzet goede afspraken kunnen maken met veel zorgverzekeraars over de vergoeding van zowel GBGGZ (eerstelijnspsychologie) als van SGGZ (psychotherapie). Dit betekent voor u: optimale vergoeding van uw gesprekken, als u een diagnose heeft die valt onder de zorgverzekeringswet.

Verwijsbrief en vergoeding door de zorgverzekering

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gesprekken zal uw verwijsbrief moeten voldoen aan de eisen die uw zorgverzekeraar eraan stelt. Deze eisen verschillen per zorgverzekeraar. Voor de volledigheid noemen wij hier

Om te garanderen dat de praktijk voor u vergoeding in orde kan maken, wanneer u daar recht op heeft, raden wij u aan uw huisarts te verzoeken zekerheidshalve aan de eerste 7 genoemde criteria te voldoen.

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose uw huisarts/ verwijzer vermoedt. Het gaat hierbij om een vermoeden, uw huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis.

Vergoeding zorgverzekering

Mijn praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Mijn praktijk heeft geen contract met de VGZ-groep (waaronder ook IZZ, Univé, IZA, UMC, Bewuzt, Zekur, Zorgzaam, Promovendum). In dit geval wordt het NZA-tarief, 100%, in rekening gebrecht.

Sinds 2022 zijn de regels van de overheid en de ziektekostenverzekeraars veranderd.


 1. Coaching en individuele training, OZP en zelfbetaling
  • Het tarief is € 150 per consult van 45 minuten, inclusief (voor)overleg, excl. 21% BTW. Hierbij is inbegrepen vooroverleg met uw verwijzer en indien u daarvoor toestemming geeft ook terugrapportage over het traject. Als u klachten heeft die niet onder de zorgverzekeringswet vallen, kunt u een OZP-consult volgen. OZP-consult (Onverzekerde Prestatie) staat voor niet verzekerde zorg.
   • Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering, bijvoorbeeld: U heeft geen geldige verwijzing of u heeft geen diagnose die valt onder de zorgverzekeringswet.
   • U kunt ook zelf ervoor kiezen om zonder tussenkomst van uw huisarts en zonder inmenging van uw zorgverzekeraar gesprekken te volgen en deze zelf te betalen. Het tarief is in beide gevallen € 124,16 en is BTW-vrij. Op de factuur staat OZP-consult vermeld.

 2. GBGGZ (Eerstelijnspychologie)
  Ingeval van GBGGZ (eerstelijnspsychologie) wordt het NZa-tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per GBGGZ-product vindt u op www.NZa.nl. Op de website van de NZA zoekt u onder GGZ, tariefbeschikking, jaar van uw behandeling en type GGZ (generalistische basis GGZ). U kunt de NZA ook bellen: 030-2968111 of mailen: info@nza.nl. Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, geldt het met hen afgesproken percentage van het NZa-tarief.
  De praktijk heeft contracten gesloten met veel verzekeraars voor de vergoeding van GBGGZ (eerstelijnspsychologie). Dit betekent voor u dat u met zowel een restitutiepolis als met een naturapolis vaak in aanmerking komt voor optimale vergoeding. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, doet u dan vooraf bij uw verzekeraar navraag hierover. In dit geval is altijd een geldige verwijskaart van uw huisarts nodig, en heeft de praktijk van u een aantal gegevens nodig voordat u kunt starten. U blijft altijd aansprakelijk voor kosten / sessies die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden.
  Indeling van GBGGZ-producten:

  • Intake
  • ROM: Routine Outcome Monitoring. Het verloop van de behandeling wordt gemeten met behulp van vragenlijsten voor en tijdens/na de behandeling. Vanaf 2022 wordt gebruik gemaakt van HONOS+, in verband met het bepalen van de Zorgvraagtypering.
  • Behandelplan
  • Behandelsessies
  • Huiswerkopdrachten
  • E-mental health (e-mental health zijn digitale zelfhulpprogramma’s die u aangeboden kunnen worden).
  • Ook evt. telefonisch contact en intercollegiale overlegtijd is onderdeel van de behandeling.

  Zijn de klachten na behandeling met behulp van GBGGZ niet of onvoldoende opgelost? Dan heeft u mogelijk een meer intensieve behandeling (SGGZ) nodig. Dit kan vaak ook binnen onze praktijk worden verzorgd.
  Continuïteit
  Bij niet nakomen van een afspraak ontvangt u een bericht met het verzoek een vervolgafspraak te maken. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de vooraf geadviseerde ‘prestatie’. Voor de niet nagekomen afspraak krijgt u een factuur (OZP-tarief: 124,16 euro).

  De praktijk heeft geen contract met de VGZ/ Uvit-groep. Ook als u bij hen verzekerd bent, bent u van harte welkom.
  Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de praktijk, ontvangt u zelf de factuur.
  U betaalt aan de praktijk en u dient de factuur in bij uw verzekeraar. U ontvangt terug waar u recht op heeft.
  Als u een restitutiepolis heeft, komt in aanmerking voor optimale vergoeding.

  U blijft altijd aansprakelijk voor het betalen van kosten en sessies die niet onder uw verzekering vallen.
  Voor navraag bij uw zorgverzekeraar zie ook onder pagina Therapeut : Beroepskwalificaties.

  Houdt u er rekening mee dat afgezegde afspraken niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, en bij uzelf in rekening worden gebracht.

 3. SGGZ (Psychotherapie)
  Ingeval van psychotherapie wordt het NZa-tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 2022 geldt het nieuwe bekostigingssysteem: het Zorg Prestatie Model (ZPM). Elke ZorgPrestatie binnen uw behandeling wordt per prestatie gedeclareerd, eens per maand. Onderdelen in uw behandeling kunnen bijvoorbeeld zijn: Consult Diagnostiek, Consult Behandeling of Intercollegiaal Overleg. Elke duur van een consult heeft een eigen tarief. De praktijk gaat hierbij uit van de geplande tijd: de starttijd en de duur van het consult worden tevoren vastgelegd. Als de afwijking hiervan meer dan 15 minuten bedraagt, moet de duur hiervan worden aangepast. De tarieven per Prestatie vindt u op www.NZa.nl. Ingeval u enkele malen per dag contact heeft met uw behandelaar via email en telefoon, is het mogelijk dat dit als 1 consult op uw declaratie staat. Op de website van de NZA zoekt u voor de tarieven onder tariefbeschikking, het jaar van uw behandeling, en het type GGZ (gespecialiseerde GGZ). Uw behandelaar H.H. van der Steen valt onder de tarieven voor Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch Psycholoog. U kunt de NZA ook bellen: 030-2968111 of mailen: info@nza.nl. Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, geldt het met hen afgesproken percentage van het NZa-tarief. De praktijk heeft contracten gesloten met veel verzekeraars voor de vergoeding van SGGZ/Psychotherapie. Dit betekent voor u dat u met zowel een restitutiepolis als met een naturapolis vaak in aanmerking komt voor optimale vergoeding. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, doet u dan vooraf bij uw verzekeraar navraag hierover. In dit geval is altijd een geldige verwijskaart van uw huisarts nodig, en heeft de praktijk van u een aantal gegevens nodig voordat u kunt starten.

 4. Voor GBGGZ en SGGZ geldt:

 5. Het nieuwe vergoedingensysteem ZPM vraagt van ons dat wij een Zorgvraagtypering doen. Hiervoor moet een vragenlijst HONOS+ worden gebruikt. Op basis van de uitkomsten mag de behandelaar bepalen welk Zorgvraagtype bij uw klachten en problemen past. Uiteraard wordt het voorgestelde behandelplan met u als cliënt besproken. Uw behandelaar kan hulp bieden bij Zorgvraagtypering 1 t/m 8. Voor 1 t/m 4 in de basis GGZ (Eerstelijnspsychologie, GB-GGZ), 5 t/m 8 in de SGGZ / Psychotherapie. In verband met de zogenaamde vergoedingenplafonds die sommige zorgverzekeraars hanteren kan het soms voorkomen dat de praktijk van sommige zorgverzekeraars helaas geen cliënten meer kan aannemen.

 6. Supervisie en leertherapie
  Het tarief is € 140 per consult van 45 minuten.

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose uw huisarts/ verwijzer vermoedt. Het gaat hierbij om een vermoeden, uw huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen.
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,

 • De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een diagnose die onder de zorgverzekeringswet valt.
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (soms bv een medisch specialist of bedrijfsarts; dit kan per zorgverzekeraar verschillen)
 • Bij verwijzing naar de GBGGZ door de huisarts is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kan uw zorgverzekeraar aanspraak maken op uw eigen risico.
 • De behandeling wordt vergoed per ‘ZorgPrestatie’. ZorgPrestatie is de nieuwe term voor de zorgproducten in de GBGGZ.

De ‘prestaties’ kennen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Uw zorgverzekeraar betaalt vaak een percentage van dit tarief.
In principe gaat de factuur voor de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekering, als u een diagnose heeft die onder de zorgverzekeringswet valt.
Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars nemen soms in de aanvullende verzekeringen een vergoeding op voor diagnosen die niet onder de zorgverzekeringswet vallen.
Verschillende ‘Zorgprestaties’ / Zorgzwaartetypering
Nadat de huisarts heeft verwezen voor GBGGZ moet er vanaf 2022 een Zorgvraagtypering gedaan worden. Uw behandelaar bekijkt mede aan de hand van vragenlijst HONOS+ welke Zorgvraagtypering bij uw klachten en problemen past. Bij Zorgvraagtypering 1 t/m 4 kan GB-GGZ (Eerstelijnspsychologie) geboden worden.
Van belang is onder andere:

 • Er moet sprake zijn van een diagnose die beschreven staat in de DSM (een handboek voor professionele hulpverleners). Deze diagnose moet onder de zorgverzekeringswet vallen.
 • Ernst
 • Risico
 • Complexiteit
 • Verloop van uw klachten
 • Op basis van deze inschatting wordt met u besproken of u in aanmerking komt voor GBGGZ of SGGZ.

  De meest voorkomende ZorgPrestaties zijn: Consult Diagnostiek, Consult Behandeling. Ook intercollegiaal overleg kan deel zijn van uw behandeling. Administratietijd zal niet apart worden gedeclareerd. Als u op meerdere momenten op een dag e-mail of telefonisch contact heeft met uw behandelaar, kan dit als 1 verrichting op uw declaratie komen. De praktijk gaat bij de declaraties uit van de voor u geplande consulten: de aanvangstijd en duur van een consult worden tevoren ingepland. Als deze duur meer dan 15 minuten afwijkt, moet deze duur worden aangepast.

  De behandelaar adviseert u welke vorm van behandeling voor u geschikt is. Als deze inschatting gaandeweg de behandeling wijzigt dan overlegt uw behandelaar dit met u.
  Stel dat uw klachten niet voldoen aan de criteria voor behandeling vergoed vanuit uw zorgverzekeraar, dan heet dit Onvoltooid Zorgproduct. U wordt dan terugverwezen naar uw huisarts. In overleg met de praktijk kunt u wel vervolgconsulten zonder vergoeding krijgen, dit wordt overig zorgproduct (OZP) genoemd.

  1. De Specialistische GGZ (SGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een diagnose die onder de zorgverzekeringswet valt.
  2. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing voor SGGZ nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (soms bv een medisch specialist of bedrijfsarts; dit kan per zorgverzekeraar verschillen)
  3. Bij verwijzing naar de SGGZ door de huisarts is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kan uw zorgverzekeraar aanspraak maken op uw eigen risico.

  Voor SGGZ gelden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Uw zorgverzekeraar betaalt vaak een percentage van dit tarief.
  In principe gaat de factuur voor de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekering, als u een diagnose heeft die onder de zorgverzekeringswet valt, tenzij uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de praktijk. In dat geval ontvangt u zelf maandelijks de factuur. U betaalt aan de behandelaar. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, en u ontvangt terug waar u recht op heeft. U blijft altijd aansprakelijk voor kosten / sessies die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.
  Aanvullende verzekering
  Zorgverzekeraars nemen soms in de aanvullende verzekeringen een vergoeding op voor diagnosen die niet onder de zorgverzekeringswet vallen.

  Lees verder over facturering

  Lees verder over facturering